• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
czwartek, 25 czerwca 2020 05:52

Informujemy o dodatkowym naborze na szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, że dysponujemy jeszcze czterema wolnymi miejscami na szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020” .

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. Omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu.

Kto może wziąć udział:

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Termin rekrutacji:

Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca 2020 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na szkolenie.

Jaki koszt ?

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającej potrzebom osób, zajmujących się realizacją projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuje się, że:

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

 1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punktach 5-6, możliwy jest pod adresem mailowym:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (inspektor ochrony danych).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie: wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. organizacji szkolenia/konferencji/spotkań informacyjnych i innych wydarzeń promocyjnych, rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 3. Dane będą udostępniane odbiorcom danych:
  1. podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora;
  3. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału Pani/Pana w szkoleniu/konferencji/spotkaniach informacyjnych i innych wydarzeniach promocyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i udział we wskazanych wydarzeniach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Poprawiony: czwartek, 25 czerwca 2020 05:58