• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Czas na PPP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
piątek, 17 lipca 2020 04:29

Ministerstwo i NIK chwalą samorządy za PPP. Mają też wskazówki

O przeprowadzanie przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicznych w formule PPP kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsięwzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań - zwróciła się do samorządów Najwyższa Izba Kontroli.

 • NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce, zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu.
 • Z satysfakcją odnotowujemy opinię wyrażoną przez NIK - komentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Zdaniem resortu, raport NIK potwierdza założenie, że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie poprawia efektywność i jakość świadczonych usłuW raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce, zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu PPP.

- Z satysfakcją odnotowujemy wyrażoną przez NIK pozytywną ocenę dot. wyboru przez skontrolowane JST formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) do realizacji zadań publicznych. Wyniki kontroli NIK wskazują bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały i realizowały przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego na ogół prawidłowo i skutecznie - komentuje resort funduszy.

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę NIK stwierdza, że „Skontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania możliwe do wykonania w formule PPP, sporządzały niezbędne analizy, dokonywały podziału ryzyk, korzystając w swoich działaniach ze wspar­cia profesjonalnych doradców.”

Zdaniem MFiRR, raport NIK potwierdza założenie przyjęte w „Polityce rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

Podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku NIK zwraca w raporcie uwagę na kwestie, które JST, realizujące projekty PPP, powinny brać pod uwagę. To między innymi: przeprowadzanie testów rynku i kompletnych, rzetelnych analiz przedrealizacyjnych; zdolności organizacyjne do realizacji przedsięwzięcia PPP; właściwe określanie zadań i ryzyk podmiotu publicznego i prywatnego; ustalanie i monitorowanie parametrów jakościowych i ilo­ściowych świadczonych w ramach umowy PPP usług.

W efekcie NIK skierowała do samorządów postulat o „przeprowadzanie, przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicz­nych w formule PPP, kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsię­wzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych korzyści, zidentyfiko­wania ewentualnych barier w ich realizacji, dokonania optymalnego podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami”. Według statystyk MFiPR dobrze przygotowany analitycznie projekt PPP ma większą szansę na skuteczną realizację.

Samorządy, zdaniem NIK, powinny również zadbać o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących sposobu zarządzania umowami (przedsięwzięciami) PPP na etapie operacyjnym, w szczególności określających zasady monitorowania i kontroli realizacji umów, osiągania celów projektów PPP, oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za te zadania.

MFiPR podziela podejście do tych zagadnień jako do istotnych czynników sukcesu PPP.

Przypomnijmy, w niedawnej rozmowie z WNP.PL wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP podkreślał, że w zakresie rozwoju PPP jako sposobu realizacji inwestycji jesteśmy w okresie przejściowym, ponieważ pula środków dotacyjnych z funduszu spójności na twarde inwestycje będzie malała. Jego zdaniem fakt, że obecne problemy samorządu mają charakter przejściowy, sprawia, że formuła PPP idealnie się tu wpisuje.

- Odraczamy płatności, ale nie odraczamy realizacji inwestycji, bo ona jest bardzo potrzebna. Bo budowa szkoły, drogi, budynku użyteczności publicznej nie może czekać - mówił Buda.

Źródło: Portal Samorządowy

Poprawiony: piątek, 17 lipca 2020 04:32