• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
LAWP. Nowy nabór. PDF Drukuj Email
czwartek, 23 lipca 2020 19:44

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20.

Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r. i trwał będzie od godz. 10:00 do godz. 22:00.

Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie, których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pakietu dokumentów, które Wnioskodawca złoży do LAWP odbywa się jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu LSI2014, natomiast złożenie dokumentacji aplikacyjnej do LAWP odbywa się za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl, zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 6 do Wezwania.

Szczegółowe informacje techniczne dot. procesu aplikowania, podpisania i wysyłki pakietu do urzędu znajdują się na stronie: www.rpo.lubelskie.pl

UWAGA!!!

Szczegółowa procedura przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie została opisana w Instrukcji dotyczącej przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 6 do Wezwania znajdującego się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.

Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania mają możliwość wypełniania formularza wniosku
w Generatorze wniosków w LSI2014 dostępnym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia.

KOMUNIKAT 1

Po podpisaniu pakietu w systemie LSI2014 wygenerowane dane: ID użytkownika, ID pakiet,TOKEN użytkownika oraz TOKEN pakietu, należy wysłać za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/.

Strona https://covidlsi2014.lubelskie.pl/ będzie uruchomiona w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 7.30, przy czym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie będzie od godz. 10:00:00 tego samego dnia.

KOMUNIKAT 2

System LSI2014 w dniu naboru 29.07.2020 r. zostanie wyłączony w godz. 9.30-11.30.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do LAWP Wnioskodawca musi już przed godziną 9.30 posiadać wygenerowane i zapisane dane: ID pakietu oraz TOKEN pakietu i ID użytkownika oraz TOKEN użytkownika, które zostaną przesłane do LAWP za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/

Informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym pod numerami telefonów:
81 46 23 812, 81 46 23 831 oraz kierując zapytania na adres 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020. PDF Drukuj Email
środa, 22 lipca 2020 04:34

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020.

Zapisy SZOOP RPO WL 2014-2020 obowiązują od dnia przyjęcia, tj. od 21 lipca 2020 r.

SZOOP RPO WL 2014-2020 wraz z rejestrem zmian oraz załącznikami znajdą Państwo również klikając >>TU<<.


Data podpisania: 21-07-2020

Data wejścia w życie: 21-07-2020

 
Załączniki
 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020pdf 6,52 MB
 2. Wykaz zmianpdf 512,83 kB
 3. Załącznikizip 12,69 MB

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
Czas na PPP PDF Drukuj Email
piątek, 17 lipca 2020 04:29

Ministerstwo i NIK chwalą samorządy za PPP. Mają też wskazówki

O przeprowadzanie przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicznych w formule PPP kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsięwzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań - zwróciła się do samorządów Najwyższa Izba Kontroli.

 • NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce, zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu.
 • Z satysfakcją odnotowujemy opinię wyrażoną przez NIK - komentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Zdaniem resortu, raport NIK potwierdza założenie, że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie poprawia efektywność i jakość świadczonych usłuW raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce, zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu PPP.

- Z satysfakcją odnotowujemy wyrażoną przez NIK pozytywną ocenę dot. wyboru przez skontrolowane JST formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) do realizacji zadań publicznych. Wyniki kontroli NIK wskazują bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały i realizowały przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego na ogół prawidłowo i skutecznie - komentuje resort funduszy.

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę NIK stwierdza, że „Skontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania możliwe do wykonania w formule PPP, sporządzały niezbędne analizy, dokonywały podziału ryzyk, korzystając w swoich działaniach ze wspar­cia profesjonalnych doradców.”

Zdaniem MFiRR, raport NIK potwierdza założenie przyjęte w „Polityce rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

Podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku NIK zwraca w raporcie uwagę na kwestie, które JST, realizujące projekty PPP, powinny brać pod uwagę. To między innymi: przeprowadzanie testów rynku i kompletnych, rzetelnych analiz przedrealizacyjnych; zdolności organizacyjne do realizacji przedsięwzięcia PPP; właściwe określanie zadań i ryzyk podmiotu publicznego i prywatnego; ustalanie i monitorowanie parametrów jakościowych i ilo­ściowych świadczonych w ramach umowy PPP usług.

W efekcie NIK skierowała do samorządów postulat o „przeprowadzanie, przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicz­nych w formule PPP, kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsię­wzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych korzyści, zidentyfiko­wania ewentualnych barier w ich realizacji, dokonania optymalnego podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami”. Według statystyk MFiPR dobrze przygotowany analitycznie projekt PPP ma większą szansę na skuteczną realizację.

Samorządy, zdaniem NIK, powinny również zadbać o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących sposobu zarządzania umowami (przedsięwzięciami) PPP na etapie operacyjnym, w szczególności określających zasady monitorowania i kontroli realizacji umów, osiągania celów projektów PPP, oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za te zadania.

MFiPR podziela podejście do tych zagadnień jako do istotnych czynników sukcesu PPP.

Przypomnijmy, w niedawnej rozmowie z WNP.PL wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP podkreślał, że w zakresie rozwoju PPP jako sposobu realizacji inwestycji jesteśmy w okresie przejściowym, ponieważ pula środków dotacyjnych z funduszu spójności na twarde inwestycje będzie malała. Jego zdaniem fakt, że obecne problemy samorządu mają charakter przejściowy, sprawia, że formuła PPP idealnie się tu wpisuje.

- Odraczamy płatności, ale nie odraczamy realizacji inwestycji, bo ona jest bardzo potrzebna. Bo budowa szkoły, drogi, budynku użyteczności publicznej nie może czekać - mówił Buda.

Źródło: Portal Samorządowy

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>