• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Projekt RPO dla Województwa Lubelskiego przyjęty przez Komisję Europejską. PDF Drukuj Email
wtorek, 17 lutego 2015 21:36

             Załączniki:

 1. Ewaluacja ex-ante z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów programu
 2. Stan spełnienia warunkowości ex-ante
 3. Opinia Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania na temat projektu RPO WL 2014-2020
 4. Streszczenie obywatelskie RPO WL 2014-2020
 5. Aneks diagnostyczny
 6. Plan działań Rzeczypospolitej Polskiej w celu wypełnienia kryteriów 2 i 4 dla warunku wstępnego 6.2 (Gospodarka odpadami)
 7. Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020
 8. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WL 2014-2020
 9. Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania do przekazania Komisji Europejskiej
 10. Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

             Załączniki:

 1. Ewaluacja ex-ante z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów programu
 2. Stan spełnienia warunkowości ex-ante
 3. Opinia Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania na temat projektu RPO WL 2014-2020
 4. Streszczenie obywatelskie RPO WL 2014-2020
 5. Aneks diagnostyczny
 6. Plan działań Rzeczypospolitej Polskiej w celu wypełnienia kryteriów 2 i 4 dla warunku wstępnego 6.2 (Gospodarka odpadami)
 7. Informacje dotyczące ustanowienia ram wykonania do przekazania Komisji Europejskiej
 8. Plan działań na rzecz zapewnienia potencjału administracyjnego instytucji zaangażowanych w realizację RPO WL 2014-2020
 9. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WL 2014-2020

             Załączniki:

 1. Aneks diagnostyczny

             Załączniki:

 1. Aneks diagnostyczny
 2. Ewaluacja ex-ante
 3. Opinia Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania na temat projektu RPO WL 2014-2020
 4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPO WL 2014-2020

             Załączniki:

 1. Aneks diagnostyczny
 2. Informacje uzupełniające
 3. Ewaluacja ex-ante
 4. Ocena stanu spełnienia warunków wstępnych dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

             Załączniki:

 1. Aneks diagnostyczny
 2. Ocena stanu spełnienia warunków wstępnych dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

             Załączniki:

 1. Aneks diagnostyczny
 2. Ocena stanu spełnienia warunków wstępnych dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
PROW raz jeszcze. PDF Drukuj Email
sobota, 31 stycznia 2015 14:42

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego.

Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program będzie realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie:

 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych.
 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa.
 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.
 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 014 186 euro wkładu krajowego.

W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań.

Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie do sektora rolnego.

Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnychRestrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne).

Do dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-spożywczym będzie działanie Współpraca.

W ramach poprawy organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk.

Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami.

Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Do pobrania:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
 
 
Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 22 stycznia 2015 21:07

Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. "Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020" zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

Marek Sawicki zapewnił też, że Polska ma powody do zadowolenia, ponieważ zakontraktowaliśmy 99,8 procent środków z PROW 2007-2013, a wypłaciliśmy 85 procent  środków. Mogę obiecać, że środki z nowego PROW zostaną także wykorzystane w 100 % i będą one dobrze służyły polskiej wsi i polskiemu rolnictwu. Poinformował również, że ze środków z PROW 2007-2013 skorzystało prawie 300 tysięcy gospodarstw, a PROW na lata 2014-2020 to oferta dla kolejnych 300 tysięcy gospodarstw. Zwłaszcza dla gospodarujących na małych i średnich areałach gruntów.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że w PROW 2014-2020 do dyspozycji rolników i terenów wiejskich jest przeszło 13 mld euro (ze środków unijnych i krajowych) oraz 5,2 miliarda euro przesuniętych z na rzecz wsi z funduszy spójności. Wraz z pieniędzmi na dopłaty bezpośrednie daje to kwotę ponad 42 miliardów euro, które będzie można przeznaczyć na rozwój gospodarstw, terenów wiejskich i naszego sektora rolno-spożywczego ponad 42 miliardów euro. Marek Sawicki przypomniał też, że dziś na wsi rolnicy stanowią 30 procent mieszkańców. Zwracając uwagę, że wsparcie udzielane na inwestycje w gospodarstwach, na poprawę infrastruktury, odnowę centrów wsi, restaurację zabytków, rozwój kultury itd. sprawiają, że wszystkim mieszkającym na terenach wiejskich żyje się coraz bardziej wygodnie. Minister zaapelował do liderów społeczności wiejskich o aktywne włączenie się w działania, które podnoszą standardy życia na wsi. Jak mówił - wbrew obiegowym opiniom - pieniądze nie leżą na ulicy, ani też przed urzędami państwowymi. Znajdują się natomiast w konkretnych programach pomocowych w tym właśnie w PROW, a ci którzy  sięgną po nie szybciej, będą odnosili sukcesy bo będą np.bardziej konkurencyjni na rynkach.

Minister Marek Sawicki oświadczył także, iż harmonogram wdrażania PROW na lata 2014-2020 jest już przygotowany, a zaraz po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, co ma nastąpić w najbliższy wtorek, zostanie przekazany Sejmowi. Wtedy parlament będzie mógł przyjąć ustawę, która pozwoli uruchomić procedury udzielania wsparcia z tego Programu.

Jeśli wszystko pójdzie z planem to jeszcze w pierwszym kwartale b.r., uruchomione zostaną uruchomione nabory wniosków o przyznanie środków z trzech pierwszych priorytetowych działań Programu. Chodzi o premie dla młodych rolników, modernizację gospodarstw rolnych  oraz wsparcie inwestycji w infrastrukturę na wsi.

W panelu dyskusyjnym, który poprzedzał konferencję prasową Marka Sawickiego, wziął udział Andrzej Gross, prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa. W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę, że nie sprawdziły się żadne pesymistyczne wróżby z okresu, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, że rolnicy polscy nie są dobrze przygotowani do wykorzystania strumienia unijnych i krajowych pieniędzy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

Tymczasem rezultaty przeszły wszelkie oczekiwania i polscy rolnicy dowiedli jak ofensywnie  wykorzystuje się szanse i w krótkim czasie można dokonać ogromnych przeobrażeń w rolnictwie i na polskiej wsi.

Prezes ARiMR akcentował, że w obszarze społecznym zawsze istnieje dążenie do szukania lepszych rozwiązań, ale nie ma żadnej grupy zawodowej, który szczyciłaby się 100.  procentową efektywnością. Andrzej Gross zadeklarował, że Agencja którą kieruje jest pod każdym względem dobrze przygotowana do wdrożenia PROW na lata 2014-2020. Obiecał  też rolnikom, że bocian figurujący na pierwszym plakacie promującym nowy  PROW (wyróżnionym w Konkursie Komisji Europejskiej CAPCOMUNICATION AWARDS 2014) ma  wiele dobrodziejstw w worku z którym frunie i z pewnością trafią one do rolników. Na koniec swojego wystąpienia Andrzej Gross zaapelował do Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz  samorządów lokalnych o wspieranie Agencji w prowadzeniu zakrojonej na szeroką  skalę kampanii  informacyjnej n.t. nowego PROW, nad którą w  Agencji   trwają już intensywne prace.


Źródło: DKS ARiMR
 
 

 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 następna > ostatnia >>