Finansowanie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Drukuj
środa, 11 września 2013 22:01


Przy konstruowaniu Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej preferuje się:
♦ budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych na terenach tych gmin, które nie posiadają jeszcze tego typu obiektów, zgodnie ze „Strategią rozwoju sportu w Polsce do roku 2015".
Przez pełnowymiarową salę gimnastyczną rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o następujących gabarytach:
- wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 12,0 x 24,0 m i mniejszych niż 19,0 x 36,0;
- wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 6,0 m – liczonej od wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu podwieszonego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem sportowym;
♦ budowę krytych pływalni o wymiarach niecki nie mniejszych niż 25,0 x 12,5 m i głębokości 1,2 – 1,8 m na terenach tych powiatów, które nie posiadają tego typu obiektów:
♦ budowę hal sportowych, przez co rozumie się obiekt posiadający pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym: nie mniejszych niż 19,0 x 36,0 m, co umożliwia rozgrywki piłki siatkowej, koszykówki, tenisa itp., z zachowaniem regulacji umożliwiających przeprowadzenie rozgrywek sportowych rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej;
♦ budowę terenowych urządzeń sportowych, przez co rozumie się budowę boisk (w tym boisk do piłki plażowej), kortów tenisowych, bieżni, skoczni, rzutni, trybun oraz bezpośrednio związane z budową tych urządzeń przygotowanie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu;
♦ inwestycje odtworzeniowe, podejmowane po zniszczeniach w wyniku klęski żywiołowej;
♦ inwestycje o krótkich cyklach realizacji.
W Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej mogą być ujęte tylko te inwestycje, dla których inwestor posiada dokument stwierdzający prawo dysponowania nieruchomością określone w ustawie Prawo budowlane, kompletną dokumentację projektowo–kosztorysową, pozwolenie na budowę oraz na realizację, których udzielenie zamówienia nastąpiło w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiada aktualne zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo–finansowy oraz przedstawi:
- pisemne zobowiązanie do przeznaczenia środków własnych,
- umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub pożyczkobiorcą albo wydane przez nich dokumenty potwierdzające zapewnienie udzielenia kredytu lub pożyczki,
- dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji z innych źródeł albo zapewnienie ich przyznania.
Środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowywane są wyłącznie obiekty sportowe. W przypadku budowy obiektu, o charakterze dydaktyczno-sportowym bądź sportowo-rekreacyjnym, procentowy udział środków Funduszu dotyczy wyłącznie części sportowej obiektu.
Minimalna kwota dofinansowania ze środków z dopłat wynosi 100 tys. zł. W wyjątkowych przypadkach, gdy obiekt jest realizowany przez gminę wiejską lub modernizowany bądź remontowany minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys.

UWAGA WAŻNE !

Program Rozwoju Inwestycji Sportowych

Zasady Realizacji Inwestycji Sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zgłoszenie do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Kultury Fizycznej