Realizacje Drukuj

Wybrane dokumentacje projektowe ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz:

 

Boiska sportowe.

 1. Dokumentacja projektowa na wykonanie inwestycji pn. „Boisko wielofunkcyjne w Łęcznej, Gmina Łęczna".
 2. Dokumentacja projektowa na „Boisko wielofunkcyjne z oświetleniem w miejscowości Dys", Gmina Niemce.
 3. Dokumentacja projektowa na „Budowę boiska o nawierzchni syntetycznej, bieżni okólnej oraz przebudowy boiska z trawy naturalnej
  wraz z projektem odwodnienia boisk przy Samorządowym Zespole Szkół w Mirczu na działce nr 1075/5", Gmina Mircze.
 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Infrastruktura sportowa w Gorzkowie Osadzie", Gmina Gorzków.
 5. Dokumentacja projektowa na boisko sportowe w Batorzu, Gmina Batorz.
 6. Dokumentacja projektowa na "Modernizację i rozbudowę kompleksu sportowego przy ZSRolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
  w Pszczelej Woli", Starostwo Powiatowe Lublin.
 7. Dokumentacja projektowa na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej w Ludwinie, Gmina Ludwin.
 8. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy w Chrzanowie, Gmina Chrzanów.
 9. Dokumentacja projektowa budowy boiska sportowego w Abramowie, Gmina Abramów.
 10. Dokumentacja projektowa na „Kompleks sportowy w Motyczu" gmina Konopnica.
 11. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy (boisko + zaplecze) w Dominowie, Gmina Głusk.
 12. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy (boisko + zaplecze) w Fajsławicach, Gmina Fajsławice.
 13. Dokumentacja projektowa na przebudowę stadionu w Janowie Lubelskim.
 14. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy (boisko, skatepark, ściana wspinaczkowa) w Hrubieszowie.
 15. Dokumentacja projektowa na boisko sportowe w Tucznej.
 16. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy (boisko i zaplecze) w Mełgwii, Gmina Mełgiew.
 17. Dokumentacja projektowa na boisko sportowe w Borzechowie.
 18. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy ( boisko i zaplecze) w Chodlu, Gmina Chodel.
 19. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Hrubieszowie.
 20. Dokumentacja projektowa na kompleks sportowy w Piotrkowie, Gmina Jabłonna.
 21. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji/przebudowy boiska w Oleśnikach. Gmina Trawniki.
 22. Opracowanie koncepcji infrastruktury sportowej w Janowie Lubelskim na dz. nr 3779/53.
 23. Wykonanie dokmentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy."
 24. „Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej”, „Budowa oświetlenia i ustawienie trybun przy boiskach sportowych", "Zewnętrzna instalacja wodociągowa do podlewania boisk sportowych" przy Szkole Podstawowej
  i Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej”.

 

Sale sportowe.

 1. Dokumentacja projektowa hali sportowej w Wilkołazie, Gmina Wilkołaz.
 2. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej w Zakrzewie, Gmina Zakrzew.
 3. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej w Rudniku Szlacheckim, Gmina Wilkołaz.
 4. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej w Jarosławcu, Gmina Uchanie.
 5. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej w Rybczewicach, Gmina Rybczewice.
 6. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej w Bogucinie, Gmina Garbów.
 7. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej w Dzierzkowicach. Gmina Dzierzkowice.
 8. Dokumentacja projektowa hali sportowej w Ostrowie, Gmina Wilkołaz.
 9. Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej przy SP Nr 1 w Hrubieszowie, Miasto Hrubieszów. 
 10. Dokumentacja projektowa hali sportowej w Gościeradowie, Gmina Gościeradów - w trakcie.

 

 Biały Orlik.

 1. Dokumentacja projektowa na wykonanie inwestycji pn. „Biały Orlik" w Dębowej Kłodzie, Gmina Dębowa Kłoda.

 

Drogi. Chodniki. Parkingi. Ścieżki rowerowe.

 1. Dokumentacja na „Utwardzenie działek budowlanych stanowiących drogi wewnętrzne dojazdowe o numerach ewidencyjnych: 364, 704, 730, 756, 763, 792, 1371, 1390 położonych w miejscowości Trawniki oraz drogi nr 840 położonej w miejscowości Siostrzytów", Gmina Trawniki (2013).
 2. Dokumentacja na „Modernizację chodnika przy ul. Lubelskiej w Piaskach", Gmina Piaski (2013).
 3. Dokumentacja projektowa na „Budowę oświetlenia drogi w miejscowości Nadrybie Dwór", Gmina Puchaczów.
 4. Dokumentacja projektowa na: Modernizację chodnika oraz parkingu (na wysokości posesji od nr 78 do nr 115) przy drodze gminnej
  nr 105814L w miejscowości Piaski, Gmina Piaski.
 5. Dokumentacja projektowa „Kompleksowe rozwiązanie drogowe w otoczeniu drogi ekspresowej S 12/17, „serwisówek" oraz drogi powiatowej nr 2110L gmina Piaski.
 6. DOpracowanie dokumentacji projektowej , budowlano-technicznej i wykonawczej dla realizacji projektu pn. " Budowa oświetlenia hybrydowego dróg, ulic i placów Gminy Milejów" w ramach RPO WL 2014-2020.okumentacja projektowa na ścieżkę rowerową, Gmina Puchaczów.
 7. Wykonanie Stałej Organizacja Ruchu dla ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej nr 1809L w miejscowości Ciechanki - Ostrówek od km 5+157 do km 7+463 (działki Nr 604, 487/1 i 487/3). Strabag Sp. z o.o.
 8. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulic w Gminie Krzczonów.

 

Mosty. Kładki.

 1. Dokumentacja projektowa na " Budowę pomostu nad Wieprzem", Gmina Trawniki.
 2. Dokumentacja projektowa na przebudowę mostów w Kodeńcu na rzece Kodeniance. Gmina Dębowa Kłoda.
 3. Wykonanie koncepcji ciągu pieszego i kładka przez rzekę Sierotkę w Piaskach. Gmina Piaski.
 4. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania nowych ciągów pieszych, oświetlenia, małej architektury, skomunikowanie transferowanego zabytkowego mostu na fragmencie działki 2/18 zlokalizowanych na terenach zielonych Politechniki Lubelskiej wraz z opracowaniami towarzyszącymi.

 

Place zabaw. Rekreacja.

 1. Dokumentacja projektowa placu zabaw przy Zespole Szkół Samorządowych w Mirczu, Gmina Mircze.
 2. Dokumentacja projektowa na organizację placu zabaw przy Oddziałach Przedszkolnychw Mirczu, Kryłowie i Wiszniowie, Gmina Mircze.
 3. Dokumentacja projektowa na budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wereszynie, Gmina Mircze.
 4. Dokumentacja projektowa na „Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie placów zabaw przy Szkołach Podstawowych
  w miejscowościach: Susiec, Majdan Sopocki Pierwszy i Łosiniec", Gmina Susiec.
 5. Dokumentacja projektowa zamocowania elementów placu zabaw w Smoligowie, Gmina Mircze.
 6. Dokumentacja projektowa na plac zabaw w Kaniwoli, gmina Ludwin.
 7. Dokumentacja projektowa na plac zabaw dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Bychawie.
 8. Dokumentacja projektowa na dwa place zabaw w Wierzbicy, Gmina Wierzbica.
 9. Dokumentacja projektowa na place zabaw dla Gminy Borzechów.
 10. Dokumentacja projektowa na palce zabaw dla Gminy Wilkołaz.
 11. Wykonanie projektu zamiennego dla zadania polegającego na budowie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Rybczewice
  – wykonanie placu do gry w szachy.
 12. Dokumentacja projektowa dla zadania "Budowa tężni solankowej w m. Jacnia, gm. Adamów".
 13. Dokumentacja projektowa dla inwestycji "Ogólnodostępny plac zabaw w Wilkołazie Pierwszym” Gmina Wilkołaz.15
 14. Dokumentacja projektowa budowy ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowościach Giżyce, Węgielce, Elżbietów, Mejznerzyn.
  Gmina Michów.
 

Budynki użyteczności publicznej. Składowiska. PSZOKi. Targi.

 1. Dokumentacja projektowa na „Modernizację sali świetlicy wiejskiej w Kaniwoli", Gmina Ludwin.
 2. Dokumentacja projektowa na „Budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Paprotnia", Gmina Stężyca.
 3. Dokumentacja projektowa na „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Syczyn", Gmina Wierzbica.
 4. Dokumentacja projektowa na „Modernizacja budynku OSP na świetlicę wiejską w Majdanie Kozic Górnych", Gmina Piaski.
 5. Dokumentacja projektowa na „Budynek Filii Biblioteki w Strzeszkowicach Dużych", Gmina Niedrzwica Duża.
 6. Dokumentacja na zadanie „Zakup i montaż hangaru typu lekkiego na potrzeby wystawy statycznej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie".
 7. Dokumentacja projektowa na "Adaptację pomieszczeń budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Dys", Gmina Niemce.
 8. Dokumentacja projektowa na budowę garażu w Majdanie Kawęczyńskim, Gmina Piaski.
 9. Dokumentacja projektowa na "Adaptację pomieszczeń budynku w m. Niemce na potrzeby żłobka", Gmina Niemce.
 10. Dokumentacja projektowa dla inwestycji: „Budowa witaczy".
 11. Dokumentacja projektowa dla inwestycji "Zmiana sposobu użytkowania polegająca na przebudowie punktu przedszkolnego
  na przedszkole w miejscowości Nasutów", Gmina Niemce.
 12. Dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami oraz przedmiarami robót dotyczącej remontu świetlicy w miejscowości Modryń
  wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej i wyposażeniem na działce nr 323, Gmina Mircze.
 13. Dokumentacja projektowa budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Miętkie.
 14. Dokumentacja projektowa na przedszkole w Wierzbicy, Gmina Wierzbica.
 15. Dokumentacja projektowa Centrum Aktywnosci Lokalnej w Bystrzejowicach Drugich, Gmina Piaski.
 16. Dokumentacja projektowa na Bibliotekę Publiczną w Ludwinie, Gmina Ludwin.
 17. Dokumentacja projektowa dla Programu „Senior WIGOR" w Bogdance, gmina Puchaczów.
 18. Dokumentacja projektowa na „Budowę świetlicy wiejskiej w Kletni", gmina Stężyca.
 19. Dokumentacja projektowa na "Chatę Rybaka" w  Jacni, Gmina Adamów.
 20. Dokumentacja projektowa na świelicę w Rachodoszczach, Gmina Adamów.
 21. Opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego pn. "Przebudowa istniejącego targowiska gminnego w Krzczonowie przeznaczonego na promocję lokalnych produktów.
 22. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN. "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ W CELU PRZYSTOSOWANIA ICH DO PROGRAMU DZIENNY DOM „SENIOR+” NA DZ. NR 1209/3 M.ŻÓŁKIEWKA, GM. ŻÓŁKIEWKA". UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ.
 23. Opracowanie i pozyskanie dokumentacji do wniosku o zmianę wydanej decyzji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w m. Luszyca, gm. Połaniec.
 24. Opracowanie projektu izolacji powłokowej dla budynku przystanku dworcowego w Janowie Lubelskim.
 25. Opracowanie projektu dla zadania pn. "Budowa altany  przy budynku w m. Jasieniec dz. nr 221/2". Gmina Puchaczów.
 26. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania"modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
  w Bychawie przy ulicy Budnego 6A .

 

Oczyszczalnie.

 1. Dokumentacja na „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów na działce nr 864", Gmina Baranów.
 2. Wykonanie "Projektu budowlano-wykonawczego przebudowy osadnika Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dopływających dla oczyszczalni ścieków w Milejowie".
 3. Dokumentacja projektowa na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borkach Radzyńskich" w formule zaprojektuj i wybuduj - Konsorcjum z Montech Sp. z.o.o.
 4. Dokumentacja projektowa na "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Rudej Hucie" w formule zaprojektuj i wybuduj - Konsorcjum z Montech Sp. z.o.o.
 5. Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Modliborzyce poprzez budowę elementów gminnej oczyszczalni ścieków w Modliborzycach”.

 

Ekspertyzy, operaty, karty informacyjne, raporty środowiskowe, inwentaryzacje.

 1. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla zadania inwestycyjnego modernizacji i zagospodarowania zbiornika małej retencji w Gorzkowie, Gmina Gorzków.
 2. Wykonanie ekspertyzy dwóch mostów w Kodeńcu na rzece Kodeniance, Gmina Dębowa Kłoda.
 3. Wykonanie ekspertyzy techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce Nr 1246/1 w Trawnikach Kolonii 48, Gmina Trawniki.
 4. Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP w Wierzchowiskach i Janówek , Gmina Piaski.
 5. Wykonanie ekspertyz (drogowej i wodnej) naruszenia stanu wody na gruncie w miejscowości Białka działka 643 , Gmina Dębowa Kłoda.
 6. Wykonanie ekspertyzy w zakresie stanu technicznego i przydatności do eksploatacji pomostu rekreacyjnego na kąpielisku przy polu namiotowym na jeziorze Bialskim k/Parczewa, Gmina Dębowa Kłoda.
 7. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej zbiornika Imhoffa w oczyszczalni ścieków w Milejowie, Spółka Wodno Ściekowa w Milejowie.
 8. Wykonanie ekspertyzy technicznej pokrycia dachu budynku zespołu Placówek oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach, Gmina Trawniki.
 9. Wykonanie ekspertyzy technicznej pokrycia dachu budynku zespołu Placówek oświatowych im. Księdza Piotra Ściegiennego w Oleśnikach, Gmina Trawniki.
 10. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku Posterunku Policji przeznaczonego na przedszkole w Wierzbicy, Gmina Wierzbica.
 11. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku w Ochoży, Gmina Wierzbica.
 12. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu budynku Dworca Autobusowego w Janowie Lubelskim.
 13. Wykonanie KIP dla OSM Krasnystaw.15.Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. "Rozbudowa budynku twarożkarni" i "Budowa wiaty na odpady", Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie.
 14. Operat wodnoprawny wraz z opisem działalności sporządzonym w języku niezawierającym określeń specjalistycznych dla inwestycji pn.„Budowa drogi serwisowej zlokalizowanej w miejscowości Milejów od km 0+000 do km 0+191 zlokalizowanej na działkach nr 499/4, 499/3, 500/4, 500/5, 503/4, 504/2, 512/2, 505/1, 502/1, 506/1, 512/1, 509/1, 510/1,511/1, 540/17
 15. Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania decyzji środowiskowej dla projektu "Modernizacja stanowiska rozładowczego oleju opałowego ciężkiego" dla zakładu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., ul. Al. Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice.

 

Wodociągi. Kanalizacje.

 1. Dokumentacja Projektowa na " Przyłączę wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki dla domku holenderskiego" zlokalizowanego w miejscowości Leonów dz. Nr 30/11, Gmina Niemce."
 2. Dokumentacja projektowa wodociągu w Gminie Piaski.
 3. Dokumentacja projektowa na wodociąg dla ZGK w Milejowie.
 4. Dokumentacja projektowa na wodociąg w Ostrówku, Gmina Milejów.
 5. Dokumentacja projektowa na wodociąg w Terpentynie, Gmina Dzierzkowice.
 6. Dokumentacja projektowa na wodociąg Gmina Głusk i Gmina Piaski.
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w Bystrzejowicach Trzecich. Gmina Piaski.
 8. Wykonanie rysunków zamiennych do dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Kozice Górne i Kozice Dolne. Gmina Piaski.
 9. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Trawniki. Sp. z o.o. Ekotraw.

 

Termomodernizacje. Audyty.

 1. Dokumentacja projektowa na „Termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowej Kłodzie wraz z dostępem do obiektu dla osób niepełnosprawnych", Gmina Dębowa Kłoda.
 2. Wykonanie projektu termomodernizacji wraz z audytem energetycznym oraz audytu oświetleniowego Szkoły Podstawowej w Dratowie, Gmina Ludwin.
 3. Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji dla Gimnazjum w Łaziskach i Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii.
 4. Wykonanie audytów energetycznych oraz inwentaryzacji technicznej dla Zespołu Kształcenia Rolniczego Szkół w Potoczku, gmina Potok Wielki.
 5. Wykonanie audytów i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla Gminy Sawin.
 6. Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację dla Gminy Goraj.
 7. Wykonanie dokumentacji projektowej dla SM "Nowa" Łysołaje.
 8. Wykonanie dokumentacji projektowej dla SM "Bazylany" w Chełmie.
 9. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków Starostwa Powiatowego w Parczewie.
 10. Wykonanie dokumentacji projektowej dla DPS Kalinka.
 11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku OSP w Ciechankach, Gmina Puchaczów.
 12. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku OSP w Białce, Gmina Milejów.
 13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku Urzędu Gminy w Piaskach - Gmina Piaski.
 14. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynków szkół w Dzwoli i Kocudzy - Gmina Dzwola.
 15. Wykonanie audytu energetycznego dla zadania: Przebudowa budynku po byłej jednostce wojskowej na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej przy ul. Sztabowej 2, 22-200 Włodawa, Powiat Włodawski.
 16. Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ładzie”, Gmina Chrzanów.
 17. Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Termomodernizacja budynków mieszkalnych będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej
  w Dołhobyczowie znajdujących się na ul. Hrubieszowskiej, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dołhobyczowie.
 18. Dokumentacja projektowa w celu poprawy efektywności energetycznej termomodernizacji, modernizacji i remontu kapitalnego obiektu użyteczności publicznej - budynku OSP w Białce. Gmina Milejów.
 19. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielnia Mieszkaniowa Bazylany w Chełmie.
 20. Wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków mieszkalnych Spółdzielnia Mieszkaniowa Nova w Łysołajach.
 

Nadzory inwestorskie.

 1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji "Budowa budynku zaplecza sanitarno szatniowego boiska sportowego w Michowie", Gmina Michów.
 2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej nr 003827L w Dębowej Kłodzie dz. nr 72, Gmina Dębowa Kłoda.
 3. Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych "budowy boiska sportowego wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego oraz parkingiem
  w Trawnikach, Gmina Trawniki.
 4. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja i usprawnienie ruchu turystycznego w miejscowości Białka Gmina Dębowa Kłoda - I etap, Gmina Dębowa Kłoda.
 5. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji ,,Temomodrnizacja budynków w SM Bazylany w Chełmie".
 6. Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji ,,Termomodernizacja budynków w SM Bazylany w Chełmie'.
 7. Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji CAL Bystrzejowice - Gmina Piaski. 
 8. Pełnienie nadzoru autorskiego na inwestycji ,,Temomodernizacja budnyku Urzędu Gminy w Goraju - Gmina Goraj''.

 

Konserwacja.

 1. Utrzymanie i konserwacja nawierzchni Boisk Orlik w Puchaczowie, Ostrówku i Nadrybiu Dwór, Gmina Puchaczów.

 

Aglomeracje wodno-ściekowe. Hydrologia. 

 1. Wykonanie koncepcji zalewu w Piaskach, Gmina Piaski.
 2. Wykonanie badań wydajności studni, pomiaru lustra wody w studni oraz jakości pobranych próbek wody dla Gminy Milejów i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie.
 3. Wykonanie dokumentacji oraz studni do celów p.poż. dla PHU "Parys" w Lublinie.
 4. Zmiana granic aglomeracji wodno-ściekowej dla Miasta Piaski.
 5. Zmiana granic aglomeracji wodno-ściekowej dla Gminy Milejów.
 6. Utworzenie aglomeracji wodno-sciekowej dla Gminy Księzpol - w trakcie .

 

Przemysł.

 1. Dokumentacja projektowa na halę magazynową na fasolę w Mirczu, Inwestor Vitalpol.
 2. Dokumentacja projektowa na halę magazynową dla Mobilewag Lublin.

 

Pomniki.

 1. Dokumentacja projektowa na pomnik pamięci w Ludwinie, Gmina Ludwin.

 

Plany Gospodarki niskoemisyjnej.

 1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska.

 

OZE.

1. Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła w Łaziskach (budynek gimnazjum) i Kępie Piotawińskiej (budynek szkoły podstawowej), Gmina Łaziska.
2. Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych w Dobracinie (budynki Zespołu Szkół) , Gmina Olsztyn.
3. Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych w Piaskach (sieć wodociagowa), Gmina Piaski.
4. Dokumentacja techniczna instalacji fotowoltaicznych w Hrubieszowie, Miasto Hrubieszów.
5. Dokumentacja techniczna instalacji solarnych w Wierzbicy, Gmina Wierzbica.

 

 

 

________________________________________