• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
Dofinansowanie. Gospodarka wodno-ściekowa. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Waldemar Paszkiewicz   
piątek, 15 czerwca 2018 04:53

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 –

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 

Działania 6.4  Gospodarka wodno-sciekowa 

w ramach konkursu zamkniętego

nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/18

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 30-06-2018 do 30-07-2018.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do lipca 2019 roku.

Instytucja odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.

 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

 • Podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.

 • Spółki wodne.

 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną działające w sferze ochrony środowiska.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Kompleksowa budowa i modernizacja komunalnych sieci kanalizacyjnych oraz budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków, z możliwością lokalizowania oczyszczalni dla wyznaczonej aglomeracji poza jej granicami, w przypadku braku odpowiednich terenów pod inwestycję, pod warunkiem, że przedmiotowa oczyszczalnia ścieków będzie służyła wyłącznie wyznaczonej aglomeracji.

2. Projekty w zakresie gospodarki ściekowej na obszarach osadnictwa rozproszonego (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM wraz z zagospodarowaniem osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.

3. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, w tym również wyposażenia w systemy zmniejszające straty w dostawach i zmniejszające ryzyko wystąpienia awarii:

- jako element kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową lub,

- gdy na danym terenie jest zapewniona sieć kanalizacyjna lub,

- kiedy projekt jest realizowany na obszarach osadnictwa rozproszonego, na terenach wiejskich, obszarach atrakcyjnych turystycznie, obszarach chronionych i w bliskim sąsiedztwie obszarów chronionych pod warunkiem zapewnienia ekonomicznie uzasadnionych i trwałych finansowo rozwiązań (np. przydomowych oczyszczalni ścieków) gwarantujących prawidłowe zagospodarowanie powstałych nieczystości.

4. W przypadku budowy lub modernizacji infrastruktury uzdatniania lub poboru i przesyłu wody znajdującej się poza terenami opisanymi powyżej, wsparcie tej infrastruktury jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z prawidłowym zagospodarowaniem powstałych nieczystości. W przypadku braku infrastruktury gwarantującej prawidłowe zagospodarowanie nieczystości przyłączenie nowych odbiorców nie będzie możliwe.

5. Wyposażenie w odpowiedni sprzęt służb, zajmujących się monitoringiem jakości oczyszczonych ścieków i wody przeznaczonej do celów konsumpcyjnych.

6. Dodatkowo jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu

Finanse

Procent dofinansowania projektu

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85 % wydatków kwalifikowanych.  Projekty generujące dochód 63,75 % - poziom dofinansowania pomniejszony zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtową . Stawki ryczałtowe określa się na podstawie art. 61 ust. 3 lit. a Rozporządzenia ogólnego  1303/2013.  W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami dot. rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, ale nie więcej niż 85% wydatków kwalifikowalnych. W przypadku pomocy de minimis- 85 % wydatków kwalifikowalnych.

2. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych: 15%. Projekty generujące dochód: 36,25% -  wkład własny powiększony zgodnie
z zastosowaną stawką ryczałtową. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami dot. rekompensat z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, ale nie mniej niż 15%. W przypadku pomocy de minimis- 15 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 75 889 800,00 PLN, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 7 588 980,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Załącznik nr 4. Instrukcja wypełniania załączników.

Załącznik nr 5. Opis wskaźników w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Załącznik nr 6. Kryteria oceny projektów Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Załącznik nr 7. Wzór umowy o dofinasowanie.

Załącznik nr 8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy dla Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Inne ważne informacje

 Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 6.4 Gospodarka  wodno-ściekowa informacje udzielane są pod nr tel. (81) 441 - 67 - 46, oraz za pomocą poczty elektronicznej  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Załączniki:
 
 

Żródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2018 04:58