• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020. PDF Drukuj Email
środa, 22 lipca 2020 04:34

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020.

Zapisy SZOOP RPO WL 2014-2020 obowiązują od dnia przyjęcia, tj. od 21 lipca 2020 r.

SZOOP RPO WL 2014-2020 wraz z rejestrem zmian oraz załącznikami znajdą Państwo również klikając >>TU<<.


Data podpisania: 21-07-2020

Data wejścia w życie: 21-07-2020

 
Załączniki
 1. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020pdf 6,52 MB
 2. Wykaz zmianpdf 512,83 kB
 3. Załącznikizip 12,69 MB

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
Czas na PPP PDF Drukuj Email
piątek, 17 lipca 2020 04:29

Ministerstwo i NIK chwalą samorządy za PPP. Mają też wskazówki

O przeprowadzanie przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicznych w formule PPP kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsięwzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań - zwróciła się do samorządów Najwyższa Izba Kontroli.

 • NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce, zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu.
 • Z satysfakcją odnotowujemy opinię wyrażoną przez NIK - komentuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Zdaniem resortu, raport NIK potwierdza założenie, że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie poprawia efektywność i jakość świadczonych usłuW raporcie z niedawno zakończonej kontroli, podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku, NIK pozytywnie ocenia wykorzystanie formuły PPP w Polsce, zwraca uwagę na rzetelny proces analityczny, który jest kluczem do udanego projektu PPP.

- Z satysfakcją odnotowujemy wyrażoną przez NIK pozytywną ocenę dot. wyboru przez skontrolowane JST formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) do realizacji zadań publicznych. Wyniki kontroli NIK wskazują bowiem, że jednostki samorządu terytorialnego przygotowywały i realizowały przedsięwzięcia partnerstwa publiczno-prywatnego na ogół prawidłowo i skutecznie - komentuje resort funduszy.

Podsumowując przeprowadzoną kontrolę NIK stwierdza, że „Skontrolowane podmioty na ogół prawidłowo identyfikowały zadania możliwe do wykonania w formule PPP, sporządzały niezbędne analizy, dokonywały podziału ryzyk, korzystając w swoich działaniach ze wspar­cia profesjonalnych doradców.”

Zdaniem MFiRR, raport NIK potwierdza założenie przyjęte w „Polityce rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”, że PPP powinno być traktowane jako równorzędna w stosunku do innych sposobów metoda realizacji przedsięwzięć publicznych, stosowana tam, gdzie formuła PPP poprawia efektywność i jakość świadczonych usług publicznych.

Podobnie jak w przypadku kontroli przeprowadzonej w 2012 roku NIK zwraca w raporcie uwagę na kwestie, które JST, realizujące projekty PPP, powinny brać pod uwagę. To między innymi: przeprowadzanie testów rynku i kompletnych, rzetelnych analiz przedrealizacyjnych; zdolności organizacyjne do realizacji przedsięwzięcia PPP; właściwe określanie zadań i ryzyk podmiotu publicznego i prywatnego; ustalanie i monitorowanie parametrów jakościowych i ilo­ściowych świadczonych w ramach umowy PPP usług.

W efekcie NIK skierowała do samorządów postulat o „przeprowadzanie, przed podjęciem decyzji o realizacji zadań publicz­nych w formule PPP, kompleksowych analiz dotyczących aspektów prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz ryzyk w tych przedsię­wzięciach, w celu wyboru optymalnego modelu wykonania zadań z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych korzyści, zidentyfiko­wania ewentualnych barier w ich realizacji, dokonania optymalnego podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerami”. Według statystyk MFiPR dobrze przygotowany analitycznie projekt PPP ma większą szansę na skuteczną realizację.

Samorządy, zdaniem NIK, powinny również zadbać o opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących sposobu zarządzania umowami (przedsięwzięciami) PPP na etapie operacyjnym, w szczególności określających zasady monitorowania i kontroli realizacji umów, osiągania celów projektów PPP, oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za te zadania.

MFiPR podziela podejście do tych zagadnień jako do istotnych czynników sukcesu PPP.

Przypomnijmy, w niedawnej rozmowie z WNP.PL wiceminister Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. PPP podkreślał, że w zakresie rozwoju PPP jako sposobu realizacji inwestycji jesteśmy w okresie przejściowym, ponieważ pula środków dotacyjnych z funduszu spójności na twarde inwestycje będzie malała. Jego zdaniem fakt, że obecne problemy samorządu mają charakter przejściowy, sprawia, że formuła PPP idealnie się tu wpisuje.

- Odraczamy płatności, ale nie odraczamy realizacji inwestycji, bo ona jest bardzo potrzebna. Bo budowa szkoły, drogi, budynku użyteczności publicznej nie może czekać - mówił Buda.

Źródło: Portal Samorządowy

 
Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 25 czerwca 2020 05:52

Informujemy o dodatkowym naborze na szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, że dysponujemy jeszcze czterema wolnymi miejscami na szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020” .

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. Omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu.

Kto może wziąć udział:

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Termin rekrutacji:

Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca 2020 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na szkolenie.

Jaki koszt ?

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającej potrzebom osób, zajmujących się realizacją projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuje się, że:

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

 1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punktach 5-6, możliwy jest pod adresem mailowym:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (inspektor ochrony danych).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie: wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. organizacji szkolenia/konferencji/spotkań informacyjnych i innych wydarzeń promocyjnych, rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 3. Dane będą udostępniane odbiorcom danych:
  1. podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora;
  3. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału Pani/Pana w szkoleniu/konferencji/spotkaniach informacyjnych i innych wydarzeniach promocyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i udział we wskazanych wydarzeniach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>