• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Nowe prawo budowlane PDF Drukuj Email
niedziela, 27 września 2020 11:54
Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. upraszczają i przyspieszają

proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększają stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie.
Zmiany weszły w życie 19 września 2020 roku.

Nowy podział projektu budowlanego

Projekt budowlany zostaje rozdzielony na:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu
 • projekt architektoniczno-budowlany
 • projekt techniczny.

Dotąd projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym projekt zagospodarowania działki,
projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny.

Podział projektu uprości procedurę i przyspieszy postępowanie. Zgodnie z nową procedurą organ
administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu
wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę.
Projekt techniczny przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania
wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zobacz jak uzyskać:

Zgodność projektu technicznego z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej

projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym powinien
zapewnić projektant.

Ważne! Do 19 września 2021 roku do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia rozpoczęcia
budowy lub robót budowlanych z projektem budowlanym, można składać projekt budowlany sporządzony
na zasadach obowiązujących do dnia 19 września 2020 roku.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu

Projekt obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci
  uzbrojenia
  terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów,
  rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy
  terenów sąsiednich informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt sporządzisz na aktualnej mapie do celów projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt obejmuje:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia
  lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko
  - charakterystykę ekologiczną
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła
  do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów
  użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego) informację o minimalnym
  udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku
  budynków mieszkalnych wielorodzinnych) postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od
  przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Projekt techniczny

Projekt obejmuje:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń
  statyczno-wytrzymałościowych,
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,
 • dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów
  budowlanych (w zależności od potrzeb),
 • inne opracowania projektowe.

Zgoda na odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych

Od września 2020 roku zmieniły się zasady uzyskiwaniu zgody na odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych, czyli przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów
budowlanych.

Dotąd organ administracji architektoniczno-budowlanej mógł udzielić zgody na odstępstwo 
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Teraz może to również zrobić przed zmianą
decyzji
pozwolenia na budowę
.

Zobacz jak uzyskać zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zgoda na odstępstwo może być udzielona pod warunkiem pozytywnych opinii:

 • wojewódzkiego inspektora sanitarnego w przypadku odstępstw dotyczących wymagań higieniczno
  zdrowotnych wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych
  wpisanych do rejestru zabytków.

W przypadku odstępstw od przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego przy nadbudowie,
rozbudowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego zgoda jest udzielana
w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne! Wprowadzono zakaz udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji
samowoli budowlanej.

Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę

Decyzja o pozwoleniu na budowę była wydawana na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu.
Było to problematyczne dla osób, które starają się o pozwolenie, bo rozporządzenie i sam wzór często
się zmieniały.

Od 19 września 2020 roku organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą stosować
obowiązującego wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę określonego w rozporządzeniu. Decyzja
będzie wydawana zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania Administracyjnego,
bez określonego wzoru.

Zobacz jak uzyskać pozwolenie na budowę

Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli
budowlanych

Dotychczasowe przepisy obejmowały jedno postepowanie legalizacyjne w przypadku samowoli
budowlanych,
czyli wszczęcia i prowadzenia robót budowlanych bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia.

Od września 2020 roku obowiązuje dodatkowe postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia
robót budowlanych z naruszeniem ustawy, tak zwane uproszczone postępowanie legalizacyjne
dla samowoli budowlanych 
obiektów budowlanych lub części obiektów budowalnych zbudowanych

bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, gdy od zakończenia budowy upłynęło co
najmniej 20 lat. 

Zobacz:

Uwaga! Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, jeśli przed 19 września
2020
roku dla samowoli budowlanej wydany został nakaz rozbiórki.

Decyzja o nakazie rozbiórki zostanie wydana w przypadku:

 • niezłożenia wniosku o legalizację budowy w terminie
 • wycofania wniosku o legalizację budowy
 • nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych
 • niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach
  legalizacyjnych
 • nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w terminie
 • kontynuowania budowy mimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub
na użytkowanie

Na podstawie przepisów obowiązujących do 19 września 2020 roku decyzję o pozwoleniu na budowę 
można było uchylić w dowolnym czasie.

Nowe przepisy wprowadzają zasadę, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie zostanie unieważniona,
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. Z kolei decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
nie zostanie unieważniona, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym stała się ostateczna.

Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która spowoduje 
zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego – do zgłoszenia składanego właściwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej musisz dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zobacz jak zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego.

Ubieganie się o uprawniania budowlane

Od września 2020 roku postępowanie kwalifikacyjne wobec osoby ubiegającej się o uprawnienia
budowlane prowadzone będzie na wniosek tej osoby.

Izby samorządu zawodowego mają obowiązek przeprowadzania egzaminu co najmniej dwa
razy w roku
, przy czym część pisemna odbywać ma się w tym samym dniu i o tej samej godzinie

we wszystkich izbach okręgowych właściwej izby samorządu zawodowego.

Wprowadzony nowy podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny spowodował zmiany dotyczące specjalizacji
budowlanych – pojawia się nowa specjalizacja: techniczno-budowlana.

Zobacz jak złożyć wniosek o uprawniania budowlane.

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków

Od 19 września 2020 roku wszystkie roboty budowlane wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków 
wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymagają zgłoszenia.

Do wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę i do zgłoszenia trzeba załączyć pozwolenie właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami.

Zobacz:

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

Przepisy prawa budowlanego zwierały wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia
na budowę - na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie roboty budowlane można prowadzić
na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia. Te przypadki były opisane w wielu różnych miejscach, co
powodowało że czasem trudno było określić czy pozwolenie lub zgłoszenie jest konieczne czy nie.
Dodatkowo te rozproszone przepisy były różnie interpretowane przez organy nadzoru budowlanego.

Dlatego w nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest
wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi.

Zobacz:

Obiekty wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu
na budowę)

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania (czyli teren
  wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających
  związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu) mieści się w całości na działce lub
  działkach, na których zostały zaprojektowane
 • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa)
  oraz elektroenergetyczne (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV)
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych
  o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3 (czyli tzw. „szamba”)
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub
  przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem
  180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu,
  do 2,50 m
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone
  do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
 • kanalizacja kablowa
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach
 • obiekty budowlane do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
  – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi
  drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków
  krajobrazowych oraz ich otulin wolno stojące: parterowe budynki gospodarcze, garaże i wiaty
  – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może
  przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki przydomowe: ganki i oranżerie
  (ogrody zimowe) – o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce
  nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki wolno stojące parterowe budynki
  rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku,
  o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde

  500 m2 powierzchni działki
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie
  większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości
  nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki

  leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze
  Natura 2000
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne
  – z zastrzeżeniem, iż budowa przyłącza telekomunikacyjnego wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego
  na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego
 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi, w rozumieniu ustawy
  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • stacje ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
  alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz
  zastrzeżeniem konieczności sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy jednostkowej
  przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego niecki dezynfekcyjne, w tym niecki
  dezynfekcyjne z zadaszeniem
 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach
  istniejącej działki siedliskowej: płyty do składowania obornika, szczelne zbiorniki na gnojówkę lub
  gnojowicę, naziemne silosy na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  silosy na kiszonkę
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Roboty budowlane wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu
na budowę)

 • przebudowa:
  • przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych
   jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu
   poza działkę, na której budynek
   jest usytuowany
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych (o ciśnieniu roboczym
   nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych (o napięciu znamionowym
   nie wyższym niż 1 kV)
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji
   transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
  • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,
   przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych
   jednorodzinnych
  • zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach
  • obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej
   ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania
   i rozpoznawania złóż węglowodorów
  • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej
   1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych,
   rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin
  • stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3
  • dróg, torów i urządzeń kolejowych
  • polegająca na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m
  • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej
   niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej
 • remont:
  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
   – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
 • zainstalowanie:
  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej
   urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,
   a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m
  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza
   obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym
  • wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, mikroinstalacji biogazu rolniczego.
   W powyższych przypadkach, jako inwestor masz prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji
   o pozwoleniu na budowę zamiast dokonywać zgłoszenia właściwemu organowi administracji
   architektoniczno-budowlanej.

Kiedy nie jest potrzebne ani pozwolenie na budowę
ani zgłoszenie

Od 19 września 2020 roku obowiązuje czytelny katalog przypadków, kiedy ani pozwolenie na budowę,
ani zgłoszenie nie jest potrzebne.

Budowy wykonywane bez pozwolenia na budowę ani bez zgłoszenia

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach
  istniejącej działki siedliskowej: a) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2,
  przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m; suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy
  do 21 m2
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny
  lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać
  dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki
 • wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce
  nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
 • altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
  ogrodach działkowych
 • wiaty przystankowe i peronowe
 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych,
  położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków

  sytuowanych na obszarze Natura 2000
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze
  Natura 2000
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie
  większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości
  nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki

  leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze
  Natura 2000
 • wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne
 • parkometry z własnym zasilaniem
 • zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowych na tych drogach
 • przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2
 • przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2
 • obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych
 • opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków
  górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji
  oporowych
 • pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • telekomunikacyjne linie kablowe
 • obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych
 • ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m
 • obiekty do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie
  budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach
  geologicznych i pomiarach geodezyjnych
 • tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji
  użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel
 • znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody
 • obudowy ujęć wód podziemnych
 • punkty ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,
  z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
 • bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty
  służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie
 • naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III,
  na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • stawy i zbiorniki wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m
  położone w całości na gruntach rolnych

Roboty budowlane wykonywane bez pozwolenia na budowę ani bez zgłoszenia

 • przebudowa:
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz budynków
   mieszkalnych jednorodzinnych z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych
   oraz elementów konstrukcyjnych
  • obiektów, których budowa nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia
   do organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz większości obiektów dla budowy,
   których wystarczające jest zgłoszenie do organów administracji architektoniczno-budowlanej
  • polegająca na dociepleniu budynków o wysokości nieprzekraczającej 12 m
  • urządzeń budowlanych,
 • remont:
  • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu: budowli, których budowa wymaga decyzji
   o pozwoleniu na budowę, budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę
   – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
  • urządzeń budowlanych,
 • instalowanie:utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.
  • urządzeń na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości
   techniczno-użytkowej, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,
   a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających o wysokości
   nieprzekraczającej 3 m
  • krat na obiektach budowlanych, z wyłączeniem instalowania krat na budynkach mieszkalnych
   wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
  • pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy
   zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW
  • instalacji wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, z wyłączeniem instalacji gazowych,

Ważne! Przepisy, które weszły w życie 19 września 2020 roku wprowadziły obowiązek uzgodnienia
projektu instalację urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW,
z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej oraz zawiadomieniu organów Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostałe zmiany

 • szczegółowe wskazanie wymogów, jakie ma spełnić zgłoszenie  do właściwego organu  administracji architektoniczno
  -budowlanej
 • zdefiniowanie istotnego odstąpienia  od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu
  lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
 • wskazanie obowiązków inwestora przed rozpoczęciem budowy, z uwzględnieniem zamkniętego katalogu przypadków,
  w których inwestor ma obowiązek ustanowić kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
 • wskazanie dodatkowych obowiązków kierownika budowy (lub inwestora, jeśli ustanowienie kierownika
  nie jest konieczne) oraz wymagań wobec formy i treści tablicy informacyjnej, którą należy umieścić na
  terenie budowy w widocznym miejscu
 • zmiany dotyczące nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, z określeniem procedury postępowania
  i kontroli przez organy nadzoru budowlanego oraz wysokości kar jakie nałożone mogą zostać za nielegalne
  użytkowanie obiektu budowlanego
 • wprowadzenie zakazu pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat za:usprawnienia
  w zakresie przyłączania inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych,
  • wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie
   na inny podmiot
  • odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo
   wodociągowo
   -kanalizacyjne
  • włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo
   kanalizacyjnej
  • inne zezwolenia z tym związane

 • ciepłowniczych wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym wprowadzenie kar  za opóźnienia
 • zmiany w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • na mocy przepisów związanych ze zwalczaniem epidemii Covid-19 zmiany zostały uzupełnione
  o regulacje dotyczące budowy lub przebudowy przenośnych wolno stojących masztów antenowych.

Pamiętaj! Przepisy obowiązujące do 19 września 2020 roku mogą być stosowane w przypadku:

 • spraw wszczętych i niezakończonych
 • gdy zamierzenie budowlane realizowane jest na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub
  skutecznego zgłoszenia, wydanych przed wejściem w życie zmian.

 • Źródło: BIZNES.BIZNES.GOV.PLGOV.PL
 
Sprawozdanie przyjęte PDF Drukuj Email
wtorek, 28 lipca 2020 06:48

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (tj. 27 lipca 2020 r.) Komisja Europejska przyjęła Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 za rok 2019 r., które w dniu 23 czerwca 2020 r. zostało zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Uchwałą nr 308/2020.

Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 za rok 2019 r.

Treść sprawozdania znajdą Państwo w zakładce "Prawo i dokumenty".

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
LAWP. Nowy nabór. PDF Drukuj Email
czwartek, 23 lipca 2020 19:44

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych przedsiębiorstw o nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20.

Nabór przeprowadzany będzie w dniu 29 lipca 2020 r. i trwał będzie od godz. 10:00 do godz. 22:00.

Ocenie podlegają wnioski o dofinansowanie, których łączna wartość wnioskowanego wsparcia nie przekracza 140% alokacji.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz pakietu dokumentów, które Wnioskodawca złoży do LAWP odbywa się jedynie w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu LSI2014, natomiast złożenie dokumentacji aplikacyjnej do LAWP odbywa się za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl, zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 6 do Wezwania.

Szczegółowe informacje techniczne dot. procesu aplikowania, podpisania i wysyłki pakietu do urzędu znajdują się na stronie: www.rpo.lubelskie.pl

UWAGA!!!

Szczegółowa procedura przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie została opisana w Instrukcji dotyczącej przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, która stanowi załącznik nr 6 do Wezwania znajdującego się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy

Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.

Wnioskodawcy od dnia ogłoszenia niniejszego Wezwania mają możliwość wypełniania formularza wniosku
w Generatorze wniosków w LSI2014 dostępnym pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do złożenia.

KOMUNIKAT 1

Po podpisaniu pakietu w systemie LSI2014 wygenerowane dane: ID użytkownika, ID pakiet,TOKEN użytkownika oraz TOKEN pakietu, należy wysłać za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/.

Strona https://covidlsi2014.lubelskie.pl/ będzie uruchomiona w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 7.30, przy czym możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie będzie od godz. 10:00:00 tego samego dnia.

KOMUNIKAT 2

System LSI2014 w dniu naboru 29.07.2020 r. zostanie wyłączony w godz. 9.30-11.30.

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie do LAWP Wnioskodawca musi już przed godziną 9.30 posiadać wygenerowane i zapisane dane: ID pakietu oraz TOKEN pakietu i ID użytkownika oraz TOKEN użytkownika, które zostaną przesłane do LAWP za pośrednictwem strony https://covidlsi2014.lubelskie.pl/

Informacje można uzyskać w Punkcie Kontaktowym pod numerami telefonów:
81 46 23 812, 81 46 23 831 oraz kierując zapytania na adres 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>