• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 25 czerwca 2020 05:52

Informujemy o dodatkowym naborze na szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Uprzejmie informuję, że dysponujemy jeszcze czterema wolnymi miejscami na szkolenie e-learningowe pt. „Zachowanie trwałości projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WL na lata 2014-2020” .

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia trwałości projektu oraz zagadnień z nim związanych. Omówienie możliwych dla beneficjenta sankcji związanych z naruszeniem zasad trwałości projektu.

Kto może wziąć udział:

Beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Aby zarejestrować się na szkolenie należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Termin rekrutacji:

Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca 2020 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność nadesłanych formularzy zgłoszeniowych.

Brak możliwości wypełnienia formularza oznacza, ze względu na zgłoszenie maksymalnej liczby uczestników nabór został zamknięty i nie jest już możliwy zapis na szkolenie.

Jaki koszt ?

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zachęcamy także do wypełnienia ankiety badającej potrzeby szkoleniowe. Odpowiedzi na pytania pozwolą przygotować ofertę szkoleń najbardziej odpowiadającej potrzebom osób, zajmujących się realizacją projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuje się, że:

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Województwo Lubelskie z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl.

 1. Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa w punktach 5-6, możliwy jest pod adresem mailowym:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  (inspektor ochrony danych).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie: wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, tj. organizacji szkolenia/konferencji/spotkań informacyjnych i innych wydarzeń promocyjnych, rozliczenia poniesionych kosztów, ewaluacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. 2 pkt 10 i 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz archiwizacji dokumentów w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.
 3. Dane będą udostępniane odbiorcom danych:
  1. podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora;
  3. podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia RPO WL 2014-2020 oraz przechowywane przez Archiwum Zakładowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym udziału Pani/Pana w szkoleniu/konferencji/spotkaniach informacyjnych i innych wydarzeniach promocyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacji i udział we wskazanych wydarzeniach.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 
Wielkanoc 2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 09 kwietnia 2020 07:30

Wiary, nadziei, zdrowia i szczęścia.

Życzenia Wielkanoc 2020

 
Rusza Sportowa Polska 2020 PDF Drukuj Email
czwartek, 20 lutego 2020 20:38

Program Sportowa Polska - edycja 2020

Mamy przyjemność poinformować, że Minister Sportu ogłosił program "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2020

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe), bez względu na to, w której grupie wyróżnionych zadań się znajdują, muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

Nabór wniosków przewidziany został na okres od 16 marca do 3 kwietnia 2020 r.

Wnioski składać należy za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT.

W przypadku ewentualnych wątpliwości dotyczących treści Programu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych wyjaśnień u pracowników Departamentu Infrastruktury Sportowej.

Jednocześnie informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o wypłatę transzy dofinansowania przewidzianej na rok 2020, upływać będzie 15 listopada tego roku. Prosimy o odpowiednie dostosowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań, tak aby możliwe było złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania wraz z niezbędnymi załącznikami (m in. kopiami faktur za zrealizowane prace) w ww. terminie.

Materiały

Decyzja nr 8 Ministra Sportu z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020"
Program​_SP2020.pdf 0.52MB
Sportowa Polska 2020 - załącznik nr 1 umowa

 

Żródło: Ministerstwo Sportu

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>